Rekonstruktion

Rekonstruktion

Ring 50 51 91 31 eller skriv mb@nordenlaw.dk hvis du vil drøfte en rekonstruktion af din virksomhed.

Hvad er en rekonstruktion?

En person eller et selskab, der er insolvent, kan på begæring tages under rekonstruktionsbehandling og det kan vi hjælpe med.

Formålet med rekonstruktion kan være at udskille levedygtige virksomheder, at opnå en akkord, eller at afvikle en drift.

Skifteretten udnævner en rekonstruktør – der typisk vil være advokat – til at stå for rekonstruktionen, og der skal også udpeges en regnskabskyndig tillidsmand.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en begæring om rekonstruktion ikke kan hæves eller kaldes tilbage, når den er taget til følge. En indledt sag om rekonstruktion kan kun ende med akkord, konkurs, eller med at skyldneren bliver solvent.

Hvem kan indgive begæring om rekonstruktionsbehandling?

Begæring om rekonstruktionsbehandling kan indgives af skyldneren selv (egenbegæring) eller af dennes kreditorer. I praksis er det normalt skyldneren/selskabet selv. En begæring om rekonstruktion behandles forud for en konkursbegæring.

Hvor skal begæringen indgives?

En begæring om rekonstruktion indgives til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren har sin forretning eller driver sin virksomhed. Hvis skyldneren ikke driver virksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren har bopæl eller – hvis det er selskab – hjemsted.

Hvad skal begæringen om rekonstruktion indeholde?

En begæring om rekonstruktion skal være skriftlig og indeholde:

 • Navn og adresse på skyldneren, den der skylder penges erhvervsgren og CVR-nr., og navnet hvorunder virksomheden drives
 • plan til, hvem der skal være rekonstruktør samt tillidsmand
 • Ved kreditorbegæringer de omstændigheder, som begæringen støttes på 

Hvis begæringen fremsættes af en kreditor og sendes med post, skal den indgives i to eksemplarer

Begæringen skal være vedlagt:

 • Erklæringer med underskrifter fra den foreslåede rekonstruktør og tillidsmand om, at de er villige til at tage opgaven, og at de opfylder habilitetsbetingelserne i konkurslovens § 238,
 • for selskaber – tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som ikke må være mere end tre måneder gammel, og
 • 750 kr. i retsafgift, medmindre beløbet overføres til skifterettens konto. Hvis beløbet overføres, skal det fremgå af begæringen.
 • Ved egenbegæringer en liste over aktiver og passiver og en liste over kreditorerne
 •  Sikkerhed for omkostningerne ved en eventuel senere konkurs. Hvis begæringen indgives af en kreditor, kan sikkerheden dog stilles på det møde, hvor begæringen skal behandles. Sikkerheden fastsættes normalt til 30.000 kr., dog alene 15.000 kr., hvis der er virksomhedspant

Hvis der ikke er plan til rekonstruktør og tillidsmand, eller s disses erklæringer mangler, er begæringen uden virkning.

Er en eller flere af de andre betingelser ikke opfyldt, kan skifteretten afvise begæringen, eller meddele en kort frist til at rette manglerne.

Sådan forløber en rekonstruktion?

Er begæringen om rekonstruktion indgivet af skyldneren, indleder skifteretten straks ved modtagelsen rekonstruktionsbehandling, hvis betingelserne er opfyldt. Det samme gælder, når begæringen kommer fra en kreditor, og der er givet samtykke fra skyldneren.

Hvis skyldneren er en fysisk person, og såfremt han ikke samtykker i begæringen senest på mødet – for eksempel derved, at han udebliver – konverteres rekonstruktionsbegæringen til en konkursbegæring, der straks behandles.

Hvis skyldneren er et selskab, og selskabet ikke samtykker senest på mødet, kan skifteretten tage rekonstruktionsforslaget til følge mod ledelsens vilje. I de tilfælde bestemmes det samtidigt, at rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet.

Hvis skyldneren er et selskab, kan rekonstruktionsbegæringen der imod ikke konverteres til en konkursbegæring. Ønskes selskabet erklæret konkurs i tilfælde, hvor en begæring ikke er taget til følge, må der indgives en lovformelig konkursbegæring. Begæringer om rekonstruktion og konkurs mod et selskab kan sagtens indgives samtidigt, og indkaldelse kan ske til samme tidspunkt.

Når rekonstruktionen er indledt, kan begæringen ikke tilbagekaldes.        

Så længe en begæring om rekonstruktion er under behandling, og så længe en rekonstruktionssag verserer, kan en konkursbegæring ikke behandles.

Skifteretten skal ved indledningen af rekonstruktionen beskikke en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten bestemmer, hvem der skal beskikkes, og er ikke bundet af de forslag, som er anført i begæringen.  

Samtidig fastsætter skifteretten tidspunktet for et møde med kreditorerne (planmøde). Dette planmøde skal holdes inden fire uger efter rekonstruktionens indledning. 

Skifteretten indrykker i den forbindelse en bekendtgørelse i Statstidende, hvori rekonstruktionens indledning offentliggøres, og kreditorerne indkaldes til mødet.

På mødet behandles et af rekonstruktøren udarbejdet forslag til en rekonstruktionsplan, der skal være accepteret af skyldneren, og som skal indeholde:

 • En begrundet redegørelse for hvilken type plan til rekonstruktion der agtes fremsat, og en vurdering af, om der er væsentlige forhold, som kan hindre en gennemførelse af denne rekonstruktion,
 • så vidt muligt oplysning om den der skylder penges regnskabsmæssige balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionen,
 • oplysning om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved den der skylder penges seneste årsrapport, og
 • en redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionen. 

Vedtager kreditorerne ikke en rekonstruktionsplan på mødet, afsluttes rekonstruktionen, hvorefter skyldner tages under konkursbehandling. Vedtages en rekonstruktionsplan, og sker der efterfølgende væsentlige ændringer i forudsætningerne for den vedtagne plan, indkaldes der igen til retsmøde i skifteretten, hvor der tages stilling til det videre forløb. 

Senest seks måneder efter mødet, skal der holdes et afstemningsmøde i skifteretten. På dette møde skal kreditorerne stemme om – og skifteretten skal stadfæste – et af rekonstruktøren udarbejdet rekonstruktionsforslag. Forslaget kan indeholde en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse.  Hvis kreditorerne ikke vedtager planet, eller hvis skifteretten nægter at stadfæste det, afsluttes rekonstruktionen, og skyldneren tages under konkursbehandling.

Rekonstruktøren kan ved et møde i skifteretten – og i samråd med kreditorerne – anmode om udsættelse af afstemningsmødet med indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder.

En rekonstruktionsbehandling varer typisk i syv måneder og kan maksimalt vare et år. Er skyldneren fortsat insolvent ved rekonstruktionens ophør, indledes automatisk konkursbehandling.